Nabízíme zelenější alternativu řešení

Otevřený dopis spolku Chráníme stromy zastupitelům – únor 2022

Obracíme se na Vás i jménem téměř 500 lidí, kteří podepsali petici proti zbytečnému kácení aleje lip při rekonstrukci v ulici K Vápence, která vede k budoucímu Terminálu JIH a k budované lávce přes kolejiště pardubického nádraží z jižní strany.

Již více než rok se snažíme přesvědčit město o změně projektu tak, aby mohla být tato lipová alej na východní straně ulice zachována. Ty stromy nejsou staré, ale jde o alej souvislou, kvalitní a zdravou, která má v daném místě významnou hodnotu estetickou i ekologickou a byla před lety založena samotným městem.

Protože vedení města naše návrhy ignorovalo, obrátili jsme se na ministerstvo životního prostředí, které v roce 2021 rozhodlo takto: „S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí … dospělo ministerstvo k závěru, že záměr je nutné posoudit v rozsahu celého zákona EIA tedy i za účasti veřejnosti.“

Městu se ale podařilo administrativním trikem toto rozhodnutí obejít a ignorovat. Od té doby město jako investor s námi o projektu nekomunikuje a na naše písemné dotazy posílá nanejvýš obecné formální odpovědi a pokračuje v přípravě původní varianty. A jediné, co se o projektu dozvídáme z médií, je informace, že lípy budou zachráněny tím, že se přesadí jinam. Ptáme se sami sebe: klame radnice vědomě veřejnost, nebo je naopak sama někým oklamávána? Podle všech odborníků, které jsme oslovili my, je přesazení těchto stromů nereálné. A především: Nám nejde jen o záchranu stromů samotných, ale také o to, aby ulice K Vápence nebyla jen smutným betonovým koridorem pro náklaďáky a auta a aby cesta k vlakům či od vlaků byla příjemná i pro pěší a cyklisty.

A přitom k záchraně aleje by zřejmě stačila jen úprava řešení zastávek pro MHD. Podívejte se na porovnání vizualizací. Můžete sami porovnat řešení podle předložené projektové dokumentace (nahoře) s variantou, kterou městu navrhujeme a o které jsme přesvědčeni, že je reálná (dole).

Projektovaná varianta
Varianta rekonstrukce od CHS

Nehodláme boj o lípy na Vápence vzdát. Stále ještě doufáme, že bude mít vedení města zájem věc rozumně vyřešit, protože víme, že chce požádat pro tento projekt o evropské dotace. A my jsme přesvědčeni, že nárok na financování z evropských peněz by neměl mít projekt, ve kterém se úmyslně a účelově obchází názor veřejnosti v otázce životního prostředí. Úpravy projektu jsou podle našich zjištění proveditelné. A jsou určitě reálnější než přesazení stromů, kterými nyní argumentuje vedení města v médiích.

Vyzýváme proto znovu radu města, aby se vážně zabývala takovou alternativou rekonstrukce ulice K Vápence, která by umožnila zachovat stávající souvislou řadu lip na východní straně. A prosíme touto cestou zastupitelky a zastupitele, aby tuto naši výzvu podpořili. Jsme ochotni se zástupci města podrobně projednat námi navrhovanou možnost řešení.

Olga Kudrnová

Chráníme stromy z.s.